अनुसुचित जातीच्या विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचे प्रलंबीत अर्ज निकाली काढण्यासाठी विशेष मोहिम औरंगाबाद, – ज्या अनुसुचित जातीच्या विद्यार्थ्यांनी भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती, फ्रीशिपचे अर्ज ऑनलाईन भरलेले आहेत, ( सन – 2011-12 ते 2016- 17) अशा सर्व विद्यार्थ्यांचे अर्ज अद्यापही महाविद्यालय स्तरावर मोठ्या प्रमाणात प्रलंबीत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. सन 2011-12 पासून राज्यामध्ये महाविद्यालय स्तरावर एकूण 1,42,228 अर्ज प्रलंबित आहेत ते निकाली काढण्यासाठी विशेष मोहिम राबविण्यात येत आहे. दि. 27 सप्टेंबर ते 6 ऑक्टोबर 2018 पर्यंत संबंधित सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण यांच्याकडे प्रलंबित पात्र व परिपुर्ण अर्जासह व बी स्टेटमेंट ऑनलाईन सादर न केल्यास सदर प्रलंबित अर्ज रद्द झाल्याचे समजण्यात येतील व सदर अर्ज ऑनलाई संगणक प्रणालीमधून काढून टाकण्यात येतील तसेच या विद्यार्थ्यांची प्रलंबित असलेली शिष्यवृत्ती, शिक्षण फी अदा करण्याची जबाबदारी संबंधित महाविद्यालयाची असेल व याबाबत सामाजिक न्याय विभागाची जबाबदारी राहणार नाही याची सर्व संबंधीत प्राचार्यानी दखल घ्यावी, असे सहाय्यक आयुक्त, समाजकल्याण , औरंगाबाद यांनी कळविले आहे.