महिला लोकशाही दिन जालना- महिला व बाल विकास विभागाने, समस्याग्रस्त व पिडित महिलांना त्यांचे प्रश्न मांडण्यासाठी व्यासपीठ मिळावे, तसेच त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण होऊन न्याय मिळावा या हेतुने शासन निर्णय क्र.मलोदि-2013/प्र.क्र.11/मकक दि.4/03/2013 अन्वये जिल्हा तसेच तालुकास्तरावर महिलांसाठी विशेष लोकशाहिदिन पाळण्याचे ठरवले आहे. त्या नुसार तालुकास्तरावर प्रत्येक तहसिल कार्यालयात महिन्याचा चौथा सोमवार आणि जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रत्येक महिन्याचा तिसरा सोमवार महिला लोकशाही दिन म्हणुन पाळण्यात येत आहे. सदर दिनाचे आयोजन जिल्हाधिकारी कार्यालयात दर महिन्याच्या तिसऱ्या सोमवारी सकाळी 11.00 ते 12.00 वाजेपर्यंत करण्यात येते. दि. 15 ऑकटोबर 2018 रोजी 11.00 ते 12.00 वाजेपर्यंत जिल्हास्तरीय महिला लोकशाही दिन होणार आहे. सदर महिला लोकशाही दिनांत तक्रार दाखल करू इच्छिणाऱ्या महिलांनी दि. 11 ऑक्टोबर 2018 पर्यंत आपली तक्रार दोन प्रतीत जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालय, जालना येथे सादर करावी.अर्ज स्विकृतीचे निकष पुढील प्रमाणे .तक्रार / निवेदन वैयक्तिक स्वरूपाचे असावे, तक्रार / निवेदन दोन प्रतीत सादर करावे, सदरील प्रकरण न्याय प्रविष्ठ नसावे, अर्ज विहित नमुन्यात व आवश्यक त्या कागदपत्राच्या प्रतीसह सादर करावा, सेवा व आस्थापना विषयक बाबी विचारात घेतल्या जाणार नाही. निवडणुक आचार संहिता काळात त्या त्या स्तरावर, विधिमंडळ अधिवेशन काळात राज्यस्तरावर महिला लोकशाहिदिन पाळण्यात येत नाही.महिलांनी प्रथम संबंधित तहसिलदार यांचेकडे महिला लोकशाही दिनाच्या पंधरा दिवस आधी दोन प्रतीत तक्रार दाखल करावी, तालूका महिला लोकशाही दिनात एक महिन्याच्या आत कार्यवाही न झाल्यास संबंधित महिला जिल्हास्तरीय महिला लोकशाही दिनांत तक्रार दाखल करू शकतील. तालूकास्तरावरील लोकशाही दिनांत अर्जदार महिलेस अंतिम उत्तर शक्य तितक्या लवकर जास्तीत जास्त एक महिन्याच्या आत देण्याचे बंधन संबंधित अध्यक्ष तथा तहसिलदार व सदस्य सचिव तथा बालविकास प्रकल्प अधिकारी यांची राहील.तरी महिलांनी तक्रार अर्ज दाखल करण्यासाठी तालुकास्तरावर तहसिल कार्यालय व जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी कार्यालय यांच्याशी संपर्क करून या उपक्रमाचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा करिता सर्व महिलांना जाहिर आवाहन करण्यात येत आहे. असे जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी,जालना यांनी कळविले आहे.