महावीर भवन येथे १९ ऑक्टोबर रोजी दस-या निमीत्त्त महामांगलीकचे आयोजन