दुधनाचे पाणी सोडणार नाही सत्ताधा-यांनीचं दिला होता शब्द !