सतर्कराहा, कामगंध सापळ्यात सापडतात पोळ्यानंतर मोठया प्रमाणात पतंग....